Orzeczenia publikowane są na http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query

                                         http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx

Lp. Numer sprawy Link Teza
1. II SA/Wa 881/13 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E1BA2D1338 Uchwała o nadaniu lub odmowie nadania stopnia musi posiadać należyte uzasadnienie
2. I OSK 1187/07
z dnia 2.08.2007 r.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7C084DDAA2 Recenzje muszą być właściwie umotywowane
3.

II SA/Wa 379/16 z dnia 29.11.2016 r.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/691F782647

 Jak liczyć głosy komisji habilitacyjnej
4. I OSK 312/13 z dnia 22.05.2013 r. http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-osk-312-13 Opinie recenzentów nie wiążą organu orzekającego, który jest obowiązany poddać ją swej ocenie jako dowód w sprawie, gdyż to organ - nie zaś recenzent-rozstrzyga sprawę
5. I OSK 1101/07 z dnia 8.10.2007 r. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8E1C74DAE9 Uchwała komisji habilitacyjnej nie musi pozostawać z zgodzie z tezami recenzji, podobnie jak i uchwała Rady Wydziału nie musi automatycznie potwierdzać uchwały komisji habilitacyjnej
6. I OSK 1614/10 z dnia 2.12.2010 r., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2597F22451 jw.
7. I OSK 312/13 z dnia 22.05.2013 r. http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-osk-312-13 jw.
8. II SA/Wa 1725/15 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/53CD4C6603 Decyzja w sprawie nadania stopnia musi posiadać uzasadnienie materiałowe. Nie wystarcza wymienienie paragrafu ustawy. CKSTN nie ma prawa podtrzymać decyzji bez takiego uzasadnienia.
9. I OSK 995/16 - Wyrok NSA http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/05BFE2230B Zawiadomienia dotyczące postępowań habilitacyjnych muszą być przekazywane pocztą
10. I OSK 1281/15 - Wyrok NSA http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E8C05EEC6F Sprawa zatrudnienia nauczyciela akademickiego stanowi sprawę publiczną, a zatem informacje jej dotyczące są zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informacją publiczną.
 11. IIPk/195/15 12 stycznia 2016 r. http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/kcfinder/upload/files/orzeczenie_II_PK_195_15.pdf Adiunkci bez stopnia doktora habilitowanego MAJĄ osiem lat na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego!
12. I PK 201/14 24 marca 2015 r. http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20PK%20201-14-1.pdf W sprawie oceny pracy
13. III PK 143/14 28 maja 2015 r.  http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20pk%20143-14-1.pdf W sprawie oceny pracy
 14. I PK 259/12 11 kwietnia 2013 r.  http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia2/i%20pk%20259-12-1.pdf  W sprawie oceny pracy
15.

I PK 10/11

15 lipca 2011 r.

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/I%20PK%2010-11-1.pdf O sprostowanie oceny okresowej nauczyciela akademickiego
16. I OSK 2222/16 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/97C02AAA11

Recenzenci mogą być ze sobą powiązani

Można polemizować z recenzentami w trakcie postępowania habilitacyjnego

17.  II SA/Sz 159/14  http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FD989D31AB Udzielenie informacji publicznej w szkolnictwie wyższym
18. II SAB/Sz/112/16 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C8F298760A
Protokół z posiedzenia Rady Wydziału ma charakter publiczny
19. NSA z dnia 26 kwietnia 2006 r. sygn. I OSK 1364/05   Recenzent powoływany w postępowaniu o nadanie stopnia lub tytułu naukowego pełni rolę eksperta i specjalisty a recenzja jest opinią specjalisty
20. NSA z dnia 16 stycznia 2018 r. I OSK 1877/16 https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-osk-1877-16-informacje-zwiazane-z-przewodem-522543287

Recenzja powinna być obiektywna, rzetelna, przejrzysta i bezstronna. Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym ma walor dokumentu urzędowego, zwiera bowiem oświadczenie wiedzy uprawnionej osoby, wyrażające się w ocenie dorobku naukowego habilitanta, która determinuje uchwałę komisji habilitacyjnej i wydana zostaje przez osobę wykonującą zawód nauczyciela akademickiego, a więc zawód zaufania publicznego

Opinia Komisji Habilitacyjnej stanowią informację publiczną

21. sygn. akt V Aca 266/18 29 listopada 2019 r.
  Fałszywa opinia biegłego stanowi przestępstwo z art. 233 par. 4 Kodeksu karnego.

 

5.png5.png1.png5.png4.png4.png