W roku 2010 Zakład Bohemistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego stara się o tzw. duży grant wyszehradzki, czyli 50 000 euro, na otwarcie nowej specjalizacji magisterskiej:

Języki i kultura krajów Grupy Wyszehradzkiej we wzajemnym kontakcie

LISTA PRZEDMIOTÓW I PLANOWANE OBCIĄŻENIA (przymiarka dotyczy roku  2012/2013)

Wydarzenia poprzedzające otrzymanie ntu:

Wniosek o grant został wysłany w październiku 2010

Wniosek obejmował sylabusy proponowanych przedmiotów, wszystko po angielsku (w tłumaczeniu na angielski pomogli też doktoranci: mgr Ilona Gołaszewska i mgr Rafał Sielicki)

Lektorzy: słowacki i węgierski podpisali deklaracje, że podejmą się zaplanowanych ćwiczeń

Kierownikiem projektu został dr Jarosław Malicki

Wniosek o grant podpisał ówczesny dziekan dr hab. Michał Sarnowski, prof. UWr.

Hura! W grudniu 2010 grant dostajemy!!!

 

Patrz też. strona internetowa Funduszu Wyszehradzkiego  http://visegradfund.org/grants/vusg/approved_vusg/ - trzeba kliknąć na rok 2010

Wydarzenia następujące po przyznaniu grantu:

W marcu 2011 rusycystyczna Rada Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr. odwołuje prof. Zofię Tarajło-Lipowską z funkcji kierownika Zakładu Bohemistyki (wbrew jej deklaracjom i jej woli), a na to miejsce rektor mianuje dr Annę Zurę. [Ciekawe, że na jesieni tegoż roku pani Zura (a za nią też jej koleżanka z opolskiej polonistyki p. Katarzyna Chrobak) oświadcza, że „tak naprawdę”, to one grantu wyszehradzkiego wcale nie chciały (?)  Chodzi o to, że przygotowanie nowych przedmiotów akademickich, wykraczających poza ich wiedzę, byłoby pracochłonne, wymagałoby trochę czasu i inteligencji? A może odcięcie się od grantu otrzymanego przez Zakład Bohemistyki  zostało warunkiem awansowania na p.o. kier. Zakładu i na koleżankę p.o. kier.?]

W maju 2011 rusycystyczna Rada Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr. przegłosowuje na „nie” wniosek, żeby powyższy projekt był wdrożony. Podobno jedna z wicedyrektorek wyliczyła, że ten grant się nie opłaca, ale ja (ZTL) na własne uszy słyszałam, jak ówczesny dziekan dr hab. Sarnowski, który jest członkiem tejże Rady, przekonywał kolegów, że na tym grancie „nasi ludzie” nie zarobią (czytaj: nie będą mieli nadliczbówek, bo nie znają ani czeskiego, ani słowackiego, ani węgierskiego). Kierownik grantu, dr Jarosław Malicki, jest więc zmuszony do wystosowania następującego pisma (nie trzeba dodawać, że u grantodawców taka postawa ze strony władz Uczelni wzbudziła najwyższe zdumienie i niedowierzanie);

 

W czerwcu 2011 rusycystyczna Rada Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr. - w swojej większości -głosuje przeciw przedłużeniu zatrudnienia Zofii Tarajło-Lipowskiej (która była pomysłodawczynią i gwarantem naukowym tego grantu)

Gombrowicz napisałby:
KONIEC I GRANDA.
A KTO UTRĄCIŁ?
- BANDA!

Kilka pism z tego okresu:

Tisztelt Hölgyem//Uram!

A Wroclawi Egyetem Szláv Filológiai Intézete igyekszik ösztöndíjat szerezni a Visegrádi Alapítványtól (Visegrad Fond), amelyet arra szándékozik fordítani, hogy a már létező „cseh filológiai” specializáció keretén belül egy második specializációt nyisson „A Visegrádi Csoport nyelveinek és nemzeti kúltúrájának egymással való kapcsolata” címmel. A specializáció didaktikus programjába belépne többek között a magyar nyelv alapszintű tanítása, esetleg a magyar történelem és kultúra egyes elemeivel. Mivel anyanyelvi (native speaker) lektort már a versenyszakaszban biztosítanunk kell, ezért fordulunk Önhöz a kérdéssel, hogy vállalná-e ezt a funkciót a 2012/2013 egyetemi évadra valamint a további évekre.

Hetente egy napra kellene Wroclawba utaznia, melyet jó vasúti összeköttetés biztosít. A munka, a megbízás szerinti órák alapján folyna, és kifizetése a megszerzett ösztöndíjból történne.

Amennyiben elfogadja ajánlatunkat, kérjük küldjön egy írásos nyilatkozatot arról, hogy Ön akarja és vállalni tudja az oktatást nálunk 2012-ben és folytatja azt a következő években. Sürgős válaszát kérnénk, mivel tartanunk kell a kérelem átadásának időpontját. 

Üdvözlettel:

Vážená pani/vážený pán,
Inštitút slovanskej filológie Vroclavskej univerzity sa uchádza o grant z Medzinárodného vyšehradského fondu (Visegrad Fond), ktorý je určený na otvorenie študijného odboru česká filológia druhej magisterskej špecializácie pod názvom Jazyky a kultúra krajín vyšehradskej skupiny vo vzájomnom kontakte. Do programu v tejto špecializácii bude zahrnutá okrem iného aj výučba slovenčiny na základnom stupni a je možné, že sa budú vyučovať aj niektoré časti slovenskej histórie.
S ohľadom na potrebu zaistiť rodeného hovorcu (native speaker) slovenského jazyka už v prípravnej fáze by sme chceli zistiť  Váš záujem o výučbu v  akademickom roku 2012/2013 ako aj v rokoch nasledujúcich. Predpokladom by boli každý týždeň cesty do Vroclavi na jeden deň (vlakové spojenie je dobré). Odmena za vykonanú prácu by bola financovaná z grantu.
Ak by ste mali o pôsobenie u nás záujem, museli by sme od Vás dostať písomné potvrdenie, že môžete u nás vyučovať v roku 2012 a v rokoch nasledujúcich. Na podanie žiadosti o grant máme málo času, preto Vás prosíme, aby ste nám odpovedali čo najskôr.
S pozdravom                                                                                                                               

Tekst zaplanowany do informatora dla studentów:   Specjalizacja magisterska „Języki i kultura krajów Grupy Wyszehradzkiej we wzajemnym kontakcie”  jest przeznaczona dla absolwentów licencjackich studiów w zakresie filologii czeskiej, którzy mogą wybrać między dalszymi, magisterskimi studiami na filologii czeskiej a magisterskimi studiami „wyszehradzkimi”. Specjalizacja zatem zapewnia biegłą, czynną i bierną, znajomość języka czeskiego oraz znajomość słowackiego i węgierskiego na poziomie samodzielności. Studenci zapoznają się również z historycznym i kulturowym dziedzictwem i współczesnymi realiami Czech, Słowacji i Węgier. Program studiów na tej specjalizacji obejmuje ważne osiągnięcia  literatury, teatru i filmu, wskazanie miejsca i udziału tych narodów we współczesnej kulturze Europy. Przygotowując pracę magisterską, która ze względu na charakter tej specjalizacji winna mieć charakter komparatystyczny, absolwent zyskuje szersze kompetencje filologiczne na poziomie magisterskim, a także niezbędne przygotowanie do roli inicjatora i managera wymiany kulturalnej między krajami Grupy Wyszehradzkiej.

prof. dr hab. Zofia Tarajło-Lipowska
(jeden z dwojga naukowych gwarantów grantu) 

 

Dodaj komentarz

9.png0.png7.png3.png4.png0.png