Szanowni Państwo!

Forum jest nieautoryzowanie, a posty można dodawać bez zalogowania. Dlatego proszę o przemyślane wpisy i merytoryczną dyskusję.

 

Bardzo Państwa proszę o podpisywanie swoich postów. Ułatwi to porozumiewanie się. Możecie się podpisać nickiem/pseudonimem. Nie musicie podawać ani imienia, ani nazwiska :)

 

Dziękuję Joanna Gruba


joanna.gruba@habilitacja.eu 

 

 4
Wyświetla od 1 do 5 z 5 pozycji.

Proszę powiedzcie mi czy to prawda, że jeśli będę publikować z kimś spoza swojego grajdilka to dostaję 100% punktów? Czy jest odwrotnie? Bo ja rozumiem to tak, że jak jest 2 współautorów z innych uczelnii to punkty dzielą się na pół. Jest inaczej?pisze:

Tak jest to prawda, czyli współpraca publikacyjna miedzy kolegami z tej samej dyscypliny na uczelni jest patologią według rozporzadzenia ministra.

Obliczenia jednostkowego udziału każdego autora czyli ułamkowych slotów

§ 16. 1. Dla każdej publikacji naukowej ustala się jednostkowy udział każdego autora w danej publikacji…

2. W przypadku publikacji naukowych:

1) jednoautorskich udział jednostkowy wynosi 1;

2) wieloautorskich udział jednostkowy ustala się

według wzoru:

U = P/Pc * 1/k; P = wsplczynnik * Pc,

wspolczynnik:= 1 dla Pc =100, 140 i 200 pkt;

Pierwiastek(k/m) dla Pc= 40 i 70 pkt;

k/m dla Pc=20 i 5 pkt

gdzie: P – oznacza przeliczeniową wartość punktową publikacji naukowej,

Pc – oznacza całkowitą wartość punktową publikacji naukowej,

k – oznacza liczbę współautorów będących osobami, o których mowa w § 11 ust. 1, którzy upoważnili ewaluowany podmiot do wykazania publikacji naukowej jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej.

m - liczba współautorów

3. Udział jednostkowy ustala się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Arki

Kilka najwazniejszych uwag odnośnie ewaluacji jakości działalności naukowej podmiotów w 2021 za lata 2017-2020.

§ 2. 1. Komisja Ewaluacji Nauki, zwana dalej „Komisją”, przeprowadza ewaluację na podstawie zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, zwanym dalej „systemem POL-on”, informacji dotyczących działalności podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 4–6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanych dalej „ewaluowanymi podmiotami”, w okresie objętym ewaluacją, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok jej przeprowadzenia.

§ 34. W ewaluacji przeprowadzanej w 2021 r.:

1) liczba punktów przyznana zgodnie z wykazem, o którym mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39), zwanym dalej „wykazem z 2017 r.”, za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach

2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w tym wykazie, stanowi całkowitą wartość punktową tego

artykułu naukowego;

2) całkowita wartość punktowa artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018

w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie z 2017 r. wynosi 5 pkt;

3) przeliczeniowa wartość punktowa wieloautorskiego artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie

w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie z 2017 r. wynosi:

a) 100% całkowitej wartości punktowej tego artykułu naukowego, jeżeli wartość ta wynosi nie mniej niż 30 pkt,

b) iloczyn wartości:

– k/m i całkowitej wartości punktowej tego artykułu naukowego, jeżeli wartość ta wynosi 20 albo 25 pkt, ale

nie mniej niż 10% tej wartości,

– k/m i całkowitej wartości punktowej artykułu naukowego, jeżeli wartość ta wynosi mniej niż 20 pkt albo

w przypadku artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie

z 2017 r., ale nie mniej niż 10% tej wartości

– gdzie:

k – oznacza liczbę autorów artykułu naukowego, o których mowa w § 11 ust. 1, którzy upoważnili ewaluowany

podmiot do wykazania artykułu naukowego jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej,

m – oznacza liczbę autorów artykułu naukowego ogółem;

4) całkowitą wartość punktową artykułu naukowego opublikowanego w latach 2017 i 2018 w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej ustala się zgodnie z wykazem czasopism sporządzonym zgodnie

z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy i udostępnionym przez ministra w 2019 r.

§ 35. W ewaluacji przeprowadzanej w 2021 r. liczbę punktów przyznawanych za monografie naukowe opublikowane

w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018, rozdziały w tych monografiach i redakcję naukową tych monografii ustala się

zgodnie z ostatnim wykazem wydawnictw sporządzonym i udostępnionym przez ministra w 2019 r.

§ 36. W ewaluacji przeprowadzanej w 2021 r. suma udziałów jednostkowych za uwzględniane w ocenie ewaluowanego podmiotu w danej dyscyplinie naukowej:

1) artykuły naukowe opublikowane w latach 2019 i 2020,

2) monografie naukowe, rozdziały w monografiach naukowych i redakcje naukowe monografii naukowych, opublikowane w latach 2017–2020

– nie może być większa niż 2-krotność liczby N, z wyłączeniem dyscypliny naukowej informatyka oraz dyscypliny naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja.

§ 37. W ewaluacji przeprowadzanej w 2021 r. minimalny okres zatrudnienia, o którym mowa w:

1) § 17 ust. 8 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a oraz ust. 9 pkt 1,

2) § 20 ust. 9 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a oraz ust. 10 pkt 1

– wynosi 36 miesięcy.

Dalej odsyłam do rozprządzenia ministra

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 lutego 2019 r.

Poz. 392

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 22 lutego 2019 r.

Arki

Czy ktoś wsparłby ten temat merytorycznie? Ktoś coś więcej wie?

Proszę powiedzcie mi czy to prawda, że jeśli będę publikować z kimś spoza swojego grajdilka to dostaję 100% punktów? Czy jest odwrotnie? Bo ja rozumiem to tak, że jak jest 2 współautorów z innych uczelnii to punkty dzielą się na pół. Jest inaczej?

Wyświetla od 1 do 5 z 5 pozycji.

Powered by ChronoForums - ChronoEngine.com

4.png4.png4.png8.png2.png2.png