Przyznam, że w styczniu 2017 roku, naiwnie miałam jeszcze nadzieję, że Rada Wydziału Neofilologii UAM jest organem składającym się z osób, które głosując za zatwierdzanymi przez siebie uchwałami myślą niezależnie i indywidualnie. Podjęłam więc próbę przekazania członkom Rady Wydziału Neofilologii UAM informacje świadczące o tym, że komisja habilitacyjna obradując i głosując w mojej sprawie naruszyła przepisy prawne.  

 

9 stycznia 2017 r. wysłałam trzy pisma: do pani dziekan – z uprzejmą prośbą o przekazanie radzie wydziału przed posiedzeniem w dniu 19 stycznia mojego pisma, do rady wydziału – pismo, w którym informowałam o naruszeniu prawa przez komisję habilitacyjną, do JM rektora Lesickiego – o naruszeniu prawa i nieprawidłowościach w procedowaniu zarówno mojego postępowania habilitacyjnego, jak i postępowania wyjaśniającego (pismo zamieszczone niżej pod nr 58).

 

Pismo do p. dziekan A. Sopaty

 

 Pismo do Rady Wydziału Neofilologii UAM

 

Z protokołu posiedzenia rady wydziału z dnia 19 stycznia 2017 r. wynika, że pani dziekan Sopata „poinformowała” zebranych o tym, że moje pismo wpłynęło do dziekanatu, ale nie ma wzmianki o tym, że pismo do rady wydziału zostało odczytane. Dla mojej sprawy jest to informacja kluczowa, ponieważ w piśmie do rady wydziału wyjaśniłam, na czym polega nieporozumienie związane z oskarżeniem mnie o popełnienie plagiatu z fragmentu pracy Iriny Wasilczenko. Gdyby zatem to pismo doszło do adresatów, to niezrozumiałe jest wtedy uzasadnienie rady wydziału znajdujące się w uchwale o odmowie nadania mi stopnia dra habilitowanego z dnia 19 stycznia 2017r., opierające się na stanowisku, że rada „podzieliła stanowisko komisji habilitacyjnej”, która jednoznacznie stwierdziła, że „zebrane w niniejszym postępowaniu dokumenty, nie pozostawiają wątpliwości co do faktu przywłaszczenia sobie przez Habilitantkę autorstwa fragmentów cudzej pracy”, tj. pracy Iriny Wasilczenko. Ponadto w uchwale jest napisane, że „Prof. Klimowicz wskazał w tym zakresie na możliwość popełnienia plagiatu przez Habilitantkę” – jak można z „możliwości” popełnienia jakiegoś czynu wnioskować o fakcie jego dokonania?!   

 

 Fragment protokołu z posiedzenia RW z dnia 19.01.17r.

 

Ale wróćmy jeszcze do okresu sprzed 19 stycznia 2017 r. Zależało mi również na tym, aby rada wydziału otrzymała moją odpowiedź i komentarz do protokołu komisji habilitacyjnej. Tak długo oczekiwany przeze mnie protokół z posiedzenia komisji habilitacyjnej z dnia 8 grudnia 2016r. dotarł do dziekanatu 16 stycznia 2017 r., tj. cztery dni po kolegium dziekańskim zatwierdzającym porządek rady wydziału na dzień 19 stycznia (czyli według prawa nie powinien chyba być nawet procedowany na styczniowej radzie wydziału) i dwa dni przed posiedzeniem rady wydziału. W związku w powyższym miałam tylko dwa dni na napisanie i wysłanie swojego komentarza do protokołu komisji habilitacyjnej.

  Odpowiedź na protokół komisji habilitacyjnej adresowana do rady wydziału z dnia 18 stycznia 2017r.

 

 Skan pierwszej strony odpowiedzi na protokół z akt

 

Niestety moje argumenty nie znalazły posłuchu i zainteresowania ani ze strony pani dziekan Sopaty, ani rady wydziału, ani, tym razem, nawet JM rektora Lesickiego.

 

 Uchwała o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego z dnia 19 stycznia 2017 r.

 

Ten etap także nie przyniósł zmian w tendencji rozwojowej mojego postępowania habilitacyjnego. Moje zadanie polegało jedynie na tym, żeby upewnić się, że zrobiłam wszystko, aby rada wydziału uzyskała niezbędne informacje dotyczące naruszeń związanych z moim postępowaniem habilitacyjnym. Jest to istotne dlatego, że to decyzja rady wydziału, a nie głosowanie komisji habilitacyjnej, jest wiążące dla przyznania lub odmowy przyznania stopnia dra habilitowanego. To na radzie wydziału i dziekanie wydziału (jako przewodniczącym rady wydziału) spoczywa odpowiedzialność za przeprowadzenie proceduralne postępowań habilitacyjnych. W całej tej sprawie najbardziej zdumiało mnie jednak to, że zgodnie z protokołem i treścią uchwały, nikt z członków rady wydziału nie zgłosił żadnego pytania w tej złożonej i niejasnej sprawie, nie było żadnej dyskusji! To jest dla mnie najbardziej nieprawdopodobne…

 

 

 

5.png3.png9.png9.png7.png9.png